Kiket érint a forintosítás?

2014/77. tv.

1. § (1) E törvény hatálya az olyan, 2004. május 1. és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi XXXVIII. törvény) hatálybalépése között kötött,

a) 2015. február 1-jén még meg nem szűnt, a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött hitel- és kölcsönszerződésre, pénzügyi lízingszerződésre (a továbbiakban együtt: fogyasztói kölcsönszerződés) és

b) az e törvény hatálybalépésekor még fennálló, a pénzügyi intézmény által már felmondott fogyasztói kölcsönszerződésből eredő, a pénzügyi intézmény vagy a vele összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény által késedelmes követelésként még nyilvántartott tartozásra terjed ki, amely kapcsán a pénzügyi intézményt – a 2014. évi XXXVIII. törvény és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: elszámolási törvény) alapján – elszámolási kötelezettség terheli.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki:

a) a hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó és

b) az állami kamattámogatással nyújtott forintalapú lakáscélú

fogyasztói kölcsönszerződésre.

Tehát a törvény hatálya kiterjed mindenkire, akivel kötelesek a 38-as tv. alapján elszámolni, kivéve természetesen a forintszerződéseket, illetve ha a szerződés 2015. február 1-jén fennmaradó tartozás nélkül már megszűnt. DE! Ez a törvény két dologról szól: a forintosításról és a forintosítás/elszámolás után alkalmazható kamatok szabályairól.

Figyeljünk tehát a továbbiakra is! 

10. § A deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés tekintetében jogosult pénzügyi intézmény az elszámolási törvény szerinti elszámolási kötelezettsége teljesítésének határidejéig köteles a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés alapján fennálló vagy az abból eredő teljes, az elszámolási törvény alapján teljesített elszámolás alapján megállapított tartozást – ideértve a devizában felszámított kamatot, díjat, jutalékot és költséget is – a fordulónappal az adott devizanem

a) 2014. június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga vagy

b) 2014. november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyama

közül a fogyasztó számára kedvezőbb devizaárfolyamon forintkövetelésre átváltani (a továbbiakban: forintra átváltás).

Fentiek alapján tehát csak a jelzáloghoz kötött, azaz jellemzően lakáscélú és szabad felhasználású fogyasztási szerződéseket kell átváltani. Nem forintosítják tehát az autókölcsönöket, személyi hiteleket, folyószámla-hiteleket és a hitelkártya-adósságokat sem,

Az alkalmazandó árfolyam
  • CHF esetében 256,4706 Ft
  • EUR esetében 308,97 Ft
  • JPY esetében 216,3 Ft

Lássuk kik és hogyan vonhatják ki magukat a forintosítás alól:

12. § (1) A fogyasztó a fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés módosuló rendelkezéseinek kézhezvételét követő harminc napon belül a pénzügyi intézménynél írásban – az MNB elnökének rendeletében meghatározott tartalommal és formában – kezdeményezheti a 10. §-ban meghatározott forintra átváltás és a 11. §-ban meghatározott kamatszabályok alkalmazásának mellőzését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kezdeményezésre adóstársak esetén az adóstársak együttes, egybehangzó nyilatkozatával van mód.

(3) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti lehetőséggel akkor élhet, ha

a) igazolja, hogy a várható törlesztőrészletet meghaladó összegű rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben – amely jövedelem adóstársak esetében összesítve értendő –, vagy

b) a JTM alapján jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni, valamint mellékeli az ennek igazolásához szükséges, a pénzügyi intézmény által az 5. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja alapján megjelölt iratokat, vagy

c) a fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés hátralévő futamideje legkésőbb 2020. december 31. napján lejár, vagy

d) az e törvény alapján a forintra átváltás esetén számítható induló kamat meghaladja a (7) bekezdés alapján eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat,

és árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fogyasztó a pénzügyi intézménynek írásban nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a pénzügyi intézmény a fordulónaptól kezdődően nem biztosítja az általa alkalmazott törlesztési árfolyam és az árfolyamgát törvényben meghatározott rögzített árfolyam közötti különbség forintösszegét az árfolyamgát törvény szerinti gyűjtőszámlahitelből történő folyósítással.

(4) A pénzügyi intézmény a (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállását az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés kézhezvételétől számított harminc napon belül bírálja el, és erről tértivevényes levélben haladéktalanul értesíti a fogyasztót.

(5) Ha a fogyasztó megfelel valamely, a (3) bekezdésben foglalt feltételnek, a pénzügyi intézmény a deviza, valamint devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés módosuló rendelkezéseit és az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt, a módosuló deviza, valamint devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződésre vonatkozó mellékleteket az elbírálástól számított hatvan napon belül megküldi részére.

(6) Ha a fogyasztó megfelel valamely, a (3) bekezdésben foglalt feltételnek, a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés havonta esedékessé váló törlesztőrészletének, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása a fordulónaptól az Fhtv. 21/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott devizaárfolyam alapján történik.

(7) Ha a fogyasztó megfelel valamely, a (3) bekezdésben foglalt feltételnek és az eredeti deviza, valamint devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés kamata

a) kamatperiódusok alatt rögzített, a deviza, valamint devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés fordulónaptól alkalmazható induló kamata nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot;

b) referencia-kamatlábhoz kötött kamat, a fordulónaptól alkalmazható induló kamatfelár nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatfelárat.

(8) Ha a fogyasztó nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt egyik feltételnek sem, a fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés a 10. és 11. §-ban foglalt feltételeknek megfelelően módosul.

Nagy általánosságban tehát az, aki az igazolható jövedelmét az adott devizában kapja, illetve akinek a meglévő szerződése 2020. december 31. előtt lejár, 30 napon belül, írásban (az MNB által meghatározott tartalommal) kérheti, hogy a szerződését ne forintosítsa a bank.