Adatkezelés/weboldal

Adatkezelési tájékoztató a weboldal használatához kapcsolódó adatkezelésről.

Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt, napi hírként való megjelenésben mutatjuk be. Az ÜgyvédSikerek honlapon személyes adatok kezelése nem történik.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok. szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 4. cikke alapján:

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
  információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
  valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
  személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
  vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
  tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
  terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 4. Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
 5. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi (tehát, a műszaki jellegű feladatokat elvégző személy, viszont a saját cégen belüli adatfeldolgozás adatkezelő).
 8. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

A honlap működéséért és a tartalom szerkesztéséért az Üzemeltető a felelős.
Üzemeltető: NAPI TONIK 72 Kft.
Adószám: 13601405-1-13
Képviseli: Pint Anikó
Mobil: +36 70 503 6652
E-mail: hitelsikerek@gmail.com
Az ugyvedsikerek.hu és a hitelsikerek.hu címeken elérhető honlapon személyes adatok kezelése nem történik.

Az Üzemeltető honlapjának a használata nincs regisztrációhoz kötve, a honlapok szokásos használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor. A szerverek automatikusan rögzítik a honlapra látogatók IP címét, de azt az Üzemeltető semmilyen módon nem köti a felhasználó személyéhez. 

Amennyiben Ön bármely személyes adatát valamely módon (például elektronikus levélben) eljuttatja az Üzemeltetőhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Üzemeltető – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Az Üzemeltető bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az Üzemeltető a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

A weboldal használatához az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be az Ön  böngészőjében. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy kifejezetten Önnek tetsző ajánlatokkal kaphasson az internet használata közben, valamint a legjobb élményben részesüljön az adott honlap böngészése közben. A sütik bármikor törölhetőek a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval. Sütikről bővebben itt olvashat: SÜTIK

A weboldal böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából az Üzemeltető a Google-tól származó mérőkódokat (web beacon-t) használ. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen. Amennyiben további információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Google ne használja fel az Önről szerzett információkat, kattintson ide.

Az érintett jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat jogorvoslatért.

A Hatóság elérhetősége

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

Kártérítés és sérelemdíj iránti igény benyújtása: Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott károkért is.

Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos.