Erste Leasing/EOS kereset elutasítás 2.Pf.20.170/2021/10. jogerős, dr. Sántha Gergely

A Tatabányai Törvényszék mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes EOS Faktor Zrt. keresetét elutasította.

Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt., (felperesi jogelőd) mint kölcsönt nyújtó és az alperesek, mint kölcsönvevők között 2008-ban gépjárművásárlási célú svájci frank alapú hitel és opciós szerződést kötöttek. Felperesi jogelőd 2013-ban azonnali hatállyal felmondta a szerződést és erről a feleket postai úton értesítette. Felperesi jogelőd 2014-ben a devizás törvényeknek megfelelően elszámolást küldött az alperesek részére, és az elszámolást követően a csökkentett követelést és járulékait az Erste Bank Hungary Zrt.* 2015-ben a felperesre engedményezte. Az engedményezési szerződés az új jogszabályokban meghatározott módon elszámolt a követelésekkel és forintra váltotta azokat. 2018-ban a felperes fizetési meghagyást terjesztett elő alperesekkel szemben, mely fizetési meghagyásos eljárás az alperesek határidőben előterjesztett ellentmondása folytán perré alakult.

Felperes keresetében kérte a követelésének megfizetésére való kötelezést, alperesek a kereset elutasítását kérték. Az elsőfokú eljárásban a Tatabányai Járásbíróság ítéletével egyetemlegesen kötelezte az alpereseket a felperes által kért követelések megfizetésére. Ítélete szerint nem találta alaposnak azokat az alperesi kifogásokat, melyek a szerződés érvénytelenségére vonatkoztak, többek között az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást sem.

Az ítélettel szemben az alperesek külön-külön terjesztettek elő fellebbezést.

Az I. r. alperes fellebbezésében az elsőfokú ítélet megváltoztatását és a felperesi kereset elutasítását, valamint a felperes perköltségben való marasztalását kérte. A II. r. alperes fellebbezésében elsődlegesen azt kérte, hogy a törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét teljes egészében változtassa meg és a felperes keresetét utasítsa el, másodlagosan pedig azt kérte, hogy helyezze hatályon kívül az elsőfokú bíróság ítéletét és utasítsa új eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára.

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását és az alperesek másodfokú perköltségben való marasztalását kérte.

Az I. r. alperes kérelmére a Tatabányai Törvényszék 2020-ban a per tárgyalását az Európai Unió Bírósága előtt C-932/19. számon folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig felfüggesztette. Az eljárás az EUB 2021. szeptember 2. napján kelt ítélete után az I. r. alperes jogi képviselője a folytatódó másodfokú eljárásban benyújtott perbeli nyilatkozatában részletesen ismertette a C-932/19. számú ügyben hozott döntést, hangsúlyozva az európai unió jogának elsődlegességét továbbá előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indítványozott, valamint az eljárás felfüggesztését kérte az EUB előtt C-705/21. és C-472/20. ügyekben való döntésig.

A törvényszék az alperesek fellebbezését megalapozottnak találta. Az eljárás felfüggesztése iránti valamint az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelmet elutasította azonban az elsőfokú bíróság ítéletét érdemben vizsgálta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást a jogvita elbírálásához szükséges mértékben feltárta, azt alapvetően helyesen állapította meg, azonban az abból levont jogkövetkeztetéseket az árfolyamkockázati tájékoztatás megfelelősségére vonatkozóan a törvényszék nem osztotta illetve alaposnak találta az alpereseknek az árfolyamkockázati tájékoztatás megfelelősége körében előadott hivatkozásokat, kifogásokat.

A törvényszék megállapította, hogy a szerződésből a tájékoztatás konkrét tartalma nem meghatározható. A szerződés adott pontja úgy utal az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás átvételére, hogy annak tartalmát nem említi, a dokumentumot egyéb módon nem azonosítja be, nem derült ki, hogy az mire terjedt ki, milyen terjedelmű volt, továbbá a tájékoztatásból az átváltási mechanizmus, az árfolyamváltozás mibenléte, a fizetési kötelezettségre gyakorolt hatása az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó mércéjével megítélve nem volt átlátható, nem volt érthető.

„A felperes által hivatkozott árfolyamkockázati tájékoztató sem az árfolyamkockázat lényegét, sem gazdasági következményeit, illetve annak a törlesztőrészletekre gyakorolt hatását nem ismertetik, nem magyarázzák, így a törvényszék megállapította, hogy a felperes nem tett eleget a megfelelő tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségének. [43]”

Mivel a szerződésnek az árfolyamkockázatot teljes mértékben az alperesekre telepítő rendelkezései tisztességtelenek vagyis semmis kikötésnek minősülnek és miután ezek a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezések, az egész szerződés érvénytelenségét eredményezték, melyre figyelemmel a törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

*Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. 2012. december 31. napján beolvadt az Erste Bank Hungary Zrt.-be.

II. rendű alperes képviselője dr. Sántha Gergely ügyvéd
Elérhetőségek – Iroda: 2800 Tatabánya, Fő tér 20.
Telefon: +36-34 / 747-473, +36-30/336-5226
E-mail: gergelylame@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 2.Pf.20.170/2021/10. dr. Sántha Gergely

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.