BpAutó/Cessio, euro alapú, kereset elutasítás, árfolyamkocka, 4.P.XV. 21578/2020/22.

Az elsőfokon eljáró Budapest IV. és XV. Kerületi Bíróság elutasította a Cessio Zrt. – a Budapest Autó jogutódja – kölcsön megfizetése iránti keresetét az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás ellentmondásai és nem megfelelő volta, valamint a THM megállapításának ellenőrizhetetlensége miatt.
Az ítélet nem jogerős.

A felperes jogelődje, a Budapest Autófinanszírozási Zrt., mint hitelező és az alperes, mint adós 2009.11.23. napján Euro alapú, változó kamatozású és változó futamidejű kölcsönszerződést kötöttek.

Mivel az alperes a felperesi jogelőd által előírt fizetési kötelezettségeket csak részben teljesítette, így a felperesi jogelőd a szerződést 2016.03.18. napján felmondta, a felmondólevelet az alperes 2016.03.30. napján vette át.

A Budapest Autófinanszírozási Zrt. jogutódja – beolvadás folytán – 2017.01.01. napjával Budapest Bank Zrt. lett. A követelést a felperesi jogelőd 2019.11.14. napján jelen per felperesére engedményezte, az engedményezésről szóló értesítést az alperes 2019.11.27. napján vette át.
Felperes fizetési meghagyás kibocsátását kérte, mely eljárás a kötelezett ellentmondása folytán perré alakult.

Az elsőfokon eljáró Bíróság vizsgálta, hogy a felperesi árfolyamkockázati tájékoztatás világos, érthető volt-e,
vagy annak homályos vagy nem érthető volta miatt az árfolyamkockázatról szóló szerződéses rendelkezés tisztességtelennek minősül-e.

Az eljárásban a pénzügyi intézetnek kellett bizonyítania, hogy a Hpt. rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást adott-e a fogyasztó számára a szerződésből eredő kötelezettségek tekintetében illetve, hogy kapott-e a fogyasztó olyan további vagy eltérő tartalmú tájékoztatást, amely nyomán alappal gondolhatta úgy, hogy az általa viselendő árfolyamkockázat nem valós, annak nincs reális valószínűsége, vagy az bizonyos mértékben korlátozott.

A bíróság álláspontja szerint a kölcsönszerződés 6. pontjában foglalt tájékoztatás nem elégíti ki a Kúria 2/2014. PJE határozatában, illetve az EUB e tárgyban hozott határozataiban rögzített követelményrendszert, különös figyelemmel azon alperesi állításra is, hogy őt arról tájékoztatták, hogy a törlesztő részletek összege csak „pár száz forintos” emelkedést mutathat.

A pénzügyi intézmény fogyasztó részére adott tájékoztatásából kell kitűnnie mindazon információnak, amely alapján egy általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó megalapozott döntéseket hozhat. Az EUB kifejtette, a fogyasztót terhelő árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelenségének
megítélésével összefüggésben mire kell kiterjednie a tájékoztatásnak ahhoz, hogy az ne csak alaki és nyelvtani szempontból, hanem tartalmát tekintve is világosnak és érthetőnek minősüljön.

A bíróság álláspontja szerint a perbeli szerződés 6. pontjában írt „Jelentős kockázata abban rejlik, hogy” kitételből a szövegkörnyezettel összefüggésben sem következik az, hogy az alperes az átlagos fogyasztó mércéjén keresztül
tisztában lett volna azzal, hogy az árfolyamkockázatot vállalása mit jelent a számára és milyen következményekkel jár. Az alperes számára ez a szerződéses pont nem nyújtott megfelelő tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az őt terhelő árfolyamváltozás a teljes futamidő alatt fennálló korlátlan lehetőség, és különösen nem volt egyértelmű a tájékoztatás a körben, hogy a futamidő végén az árfolyamváltozás ténylegesen milyen súlyú terhet róhat a fogyasztóra a törlesztőrészletek tekintetében, ezért az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az árfolyamkockázat alperesre telepítése tisztességtelen.

A szerződés árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezése nem volt egyértelmű és világos azért sem, mert a forint leértékelődésének az esedékes törlesztőrészletekre, illetve a hátralévő tőketartozásra gyakorolt hatása legfeljebb az Üzletszabályzat különböző pontjainak együttes értelmezéséből volt kikövetkeztethető, de nmagában a szerződés egyedi részéből nem derül ki, hogy a teljes hátralévő tartozás növekedése hogyan függ össze az árfolyamkockázattal, és a futamidő végén az árfolyamváltozás milyen következménnyel jár a törlesztőrészletekre nézve.
Az árfolyamváltozásból eredő kockázat konkrét lényegét, mibenlétét, fizetési kötelezettségeire gyakorolt hatását, valamint azt, hogy a kockázatviselésnek nincs felső határa, az általános szerződési feltétel több különböző helyen, nem áttekinthető szerkezetben szereplő, számos esetben egyébként sem világos megfogalmazású szerződéses kikötés együttes értelmezése és egybevetése alapján az adós legfeljebb csak kikövetkeztetni tudja.

Önmagában az, hogy a szerződés bemutatja az árfolyamváltozás adósra terhelésének matematikai módszerét, nem elégséges ahhoz, hogy a fogyasztó tájékozott és megalapozott döntést hozhasson. A Kúria Gfv.VII.30.024/2019/5 számú végzése ezzel kapcsolatosan azt rögzíti, hogy amennyiben a szerződési feltételek összetett, nem áttekinthető szerkezeti kialakítása miatt az árfolyamkockázattal kapcsolatos összefüggéseket – eltérő helyen lévő kikötések felkutatásával és értelmezésével – magának a fogyasztónak kell megkísérelnie azonosítani és felismerni, az általános szerződési feltételek érintett kikötései nem tekinthetők világosnak és egyértelműnek, ezért az elsőfokú ítélet értelmében a szerződés az árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelensége folytán teljesen érvénytelen.

A felperes pervesztes lett, melyre tekintettel köteles az alperes perköltségét megfizetni.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.