Ella/OTP Faktoring követelése elévült

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítélete szerint az OTP Faktoring alperes követelésének érvényesítési joga a felperes adóssal nem szemben nem áll fenn azon okból, hogy a követelés elévült. Az ítélet jogerős.

A 2007-ben az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. alperesi jogelőd és a felperes mint adós között kölcsönszerződés, önálló zálogjogot alapító szerződés és hitelkeret-szerződés jött létre. A közokiratba foglalt szerződések 2013-ban felmondásra kerültek és a felmondó nyilatkozatban az AXA Bank Europe SA a lejárttá tett teljes tartozás megfizetésére 3 napos teljesítési határidőt állapított meg.
Az AXA Bank Europe SA 2016. október 31. napjával a teljes lakossági hitelállományát átruházta az OTP Bank Nyrt.-re. Az engedményezésről az AXA Bank Europe SA és az OTP Bank Nyrt. a 2016. november 1. napján kelt leveleikben a felperest tájékoztatták.
Végrehajtást sem az alperes sem jogelődei nem indítottak a követeléseik behajtása iránt.

Felperes annak a megállapítását kérte a bíróságtól, hogy alperesnek követelése nem állhat fenn, mert az arra való jogának érvényesítése elévült.

A bíróság következtetése, hogy a végrehajtási záradékkal ellátható közjegyzőiokirat esetében – így perbeli esetben – az engedményezési értesítő megküldése nem szakítja meg az elévülést, mivel ilyen esetben a régi Ptk. 327. § (3) bekezdése értelmében az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg. Mivel a rendelkezésre álló dátumokból egyértelműen megállapítható volt, hogy az erre vonatkoztatható 5 éves időszak elmúlt, ezért a bíróság megállapította, hogy a követelés 2019. január 15. napján elévült. Ebből következően a régi Ptk. 325. § (1) bekezdése
alapján a perbeli követelést bírósági úton sem lehet érvényesíteni.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com