Hitex/Argenta szerződés végrehajtási eljárás alatt

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a felperesként eljáró kezes – a kezesi megállapodás érvénytelenségének megállapítására irányuló – keresetlevelét elutasította, továbbá elutasította felperes ügyfél költségfeljegyzési jog feljegyzésére irányuló kérelmét, a kezessel szemben folyamatban lévő végrehajtási eljárás felfüggesztését és az eljárás illetékmentességének megállapítását is. A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta, és mellőzte a keresetlevél visszautasítását, a személyes költségfeljegyzési jog elutasítását, a kezessel szemben folyamatban lévő végrehajtási eljárás felfüggesztése iránti kérelem elutasítását és az eljárás illetékmentességének megállapítását. A döntés jogerős.

A peres eljárás előzménye MOKK fizetési meghagyás volt, melyet alperes pénzintézet kezdeményezett és mely nemperes eljárásban az adós ellentmondott, a kezes pedig nem, így vele szemben végrehajtási eljárás indult a jogerőssé vált fizetési meghagyásos eljárás okán.

Az elsőfokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság visszautasította a keresetlevelet, a végrehajtás felfüggesztési kérelmet, és személyes költségmentesség iránti kérelmet.

Az elsőfokú bíróság döntését azzal indokolta, hogy a keresettel támadott kezesi szerződéssel kapcsolatos követelés a fizetési meghagyásos eljárás során jogerősen elbírálásra került, és a fizetési meghagyás jogereje a Pp. 360.§. (1) bekezdésének alkalmazásával kizárja, hogy ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt a felek egymással szemben peres eljárást indítsanak. Álláspontja szerint a felperes a fizetési meghagyásos eljárás kötelezettjeként jogosult lett volna ellentmondással élni a fizetési meghagyással szemben és ebben hivatkozhatott volna a kölcsönszerződés illetőleg a kezesi szerződés érvénytelenségére, ezt azonban elmulasztotta.

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság, megváltoztatta az elsőfokon hozott végzéseket.

A másodfokon eljáró bíróság álláspontja szerint jelen perben a peres felek valóban azonosak az elsőfokú bíróság végzésében megjelölt fizetési meghagyásos eljárásban részt vevő felekkel, azonban sem az érvényesíteni kívánt jog, sem a tényállás teljes azonossága, sem a per tárgyának azonossága nem áll fenn.

Az elsőfokú bíróság által hivatkozott jogerős fizetési meghagyás tárgya a szerződés teljesítése iránti
igény volt. Jelen per tárgya pedig ettől eltér, mivel ez a szerződés érvényessége-érvénytelensége. Ezért a szerződés érvényessége nem ítélt dolog, az nem minősül a fizetési meghagyásban érdemben elbíráltnak, tekintettel arra, hogy ezt az eljáró közjegyző nem vizsgálta és nem is vizsgálhatta volna.

Mindezek alapján a Fővárosi Törvényszék döntése alapján a keresetlevél visszautasításának az elsőfokú bíróság végzésében megjelölt okból nem volt helye. Mivel az elsőfokú bíróság végzésében nem jelölt meg további perakadályt, hiányt, mely a visszautasításra okot adott volna, így erre figyelemmel a másodfokú bíróság alaposnak találta a felperesnek a végzés megváltoztatása iránt előterjesztett fellebbezését, és az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatva
mellőzte a keresetlevél visszautasítását. Fentiek ismeretében nem volt helye sem a költségmentesség iránti kérelem, sem a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem elutasításának, sem az eljárás illetékmentessége megállapításának, ezért a másodfokú bíróság a végzés megváltoztatásával e rendelkezéseket is mellőzte.

Adósi képviseletet dr. Czingula Katalin ügyvéd látta el.

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.