Merkantil Bank, kereset elutasítás, 2.Pf.20.212/2023/7., jogerős, dr. Nyulászi Márk

A Mickolci Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a Merkantil Bank Zrt. keresetét a 2.Pf.20.212/2023/7. számú ítéletével teljes egészében elutasította. Az ítélet jogerős.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes Merkantil Bank Zrt. és az I. rendű alperes között 2008-ban gépjárművásárlási céllal, CHF alapú, változó futamidejű kölcsönszerződés jött létre. Ugyanekkor a bank és a II. rendű alperes között a kölcsönszerződés biztosítékaként készfizető kezességi megállapodás jött létre. A kölcsönszerződéshez az alperes által aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat is társult. A kölcsön összege 1.440.000 Ft volt. Felperes a kölcsönszerződést 2014-ben felmondta. A felmondásban bank 64.605 Ft lejárt tartozást továbbá a felmondás jogkövetkezményeként az összes nyilvántartott 2.457.643 Ft összegű tartozást kérte azonnal kiegyenlíteni.

A felperes fizetési meghagyás kibocsátását kérte az alperesekkel szemben, melyben kérte kötelezni egyetemlegesen az alpereseket a követelésének megfizetésére. A fizetési meghagyással szemben az alperesek ellentmondással éltek. A perré alakult eljárásban a felperes bank keresetében egyetemlegesen kérte kötelezni az alpereseket a követelésének megfizetésére. Alperesek az ellenkérelem határidőben történő előterjesztését elmulasztották, ezért az elsőfokú bíróság, bírósági meghagyással kötelezte az I. és II. rendű alpereseket a követelés megfizetésére. Az I. és II. rendű alperesek a bírósági meghagyással szemben ellentmondást, egyben a kereset vonatkozásában ellenkérelmet terjesztettek elő, melyben kérték a kereset elutasítását, illetve a II. rendű alperes elhalálozása miatt a vele szembeni elévülés megállapítását. A felperes ezt elismerte és vele szemben elállt kereseti kérelmétől.

Az elsőfokú bíróság felperes keresetét I. rendű alperessel szemben megalapozottnak találta. Álláspontja szerint az alperes által előadott érvénytelenségi kifogások nem alaposak, ezért a felperes keresetét helybenhagyta és kötelezte az adóst a felperesi kereset szerinti követelés és perköltség megfizetésére.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen mindkét fél terjesztett elő fellebbezést. Felperes a perköltség tekintetében, míg alperes az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását és felperes keresetének elutasítását kérte. A Miskolci Törvényszék szerint a felperes fellebbezése nem volt megalapozott, azonban I. rendű alperes fellebbezését alaposnak találta. Az árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelensége körében – figyelembe véve a Kúria 2/2014 Polgári Jogegységi Határozatát valamint az Európai Bíróság által hozott határozatokat – megállapította, hogy a felperes által alkalmazott, illetőleg I. rendű alperes részére adott árfolyamkockázati tájékoztató nem felelt meg az elvárt követelményeknek, ezért az tisztességtelen kikötés, ami a teljes szerződés érvénytelenségét eredményezi. Felperes keresete szerint, amennyiben a bíróság a tisztességtelenséget megállapítja, abban az esetben kérte a szerződés forint alapon történő, a megkötésére visszamenőleges hatállyal történő érvényessé nyilvánítását a megjelölt összeg megfizetésére való alperesi kötelezéssel. Mivel az alperesi kifogás az elévülésre is alaposnak bizonyult az alábbiak szerint:

„A törvényszék álláspontja szerint a csatolt fizetési felszólítások postára adását igazoló, postaküldemények feladójegyzékének másolata nem alkalmas annak alátámasztására, hogy a megjelölt fizetési felszólításokat I. rendű alperes szabályszerűen kézhez vette. A bírói gyakorlat szerint az elévülést megszakító írásbeli felszólítás kötelezetthez való megérkezését az elévülés megszakítására hivatkozó félnek kell bizonyítania. A kézbesítés bizonyítására a könyvelt postai küldemény feladóvénye önmagában nem alkalmas, azon ugyanis a postai szolgáltató kizárólag a küldemény felvételét ismeri el (Kúria Pfv.V.21.137/2020/4).” (2.Pf.20.212/2023/7. [63.])

ezért felperes érvényessé nyilvánítási kérelme nem volt elbírálható.

Mindezekre figyelemmel a törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és figyelemmel arra, hogy a felperes követelése elévült, a felperes keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Adóst a perben dr. Nyulászi Márk ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 70 605 8987; nyulaszimark@jmlegal.org;
3525 Miskolc, Jókai u. 4. fszt. 4.
 JM Legal Ügyvédi Társulás

Az ítélet letölthető ITT – Merkantil 2.Pf.20.212/2023/7., jogerős, dr. Nyulászi Márk

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.