Sberbank szerződés érvénytelensége KÚRIA Gfv.VI.30.117/2021/7. jogerős

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság közbenső ítéletével kimondta a Sberbank Magyarország Zrt. perbeli szerződésének érvénytelenségét, ezzel a Kúria újabb pénzintézet esetében hozott az adósoknak kedvező végső ítéletet.

Felperes adósok 2008-ban Hitelszerződés Victoria Kombi 40 elnevezéssel lakásvásárlási célú, devizaalapú hitelszerződést kötöttek alperes Sberbank Magyarország Zrt-vel, korábbi nevén a Magyarországi Volksbank Zrt-vel. A kölcsönszerződésben foglaltak biztosítására zálogszerződéssel jelzálogjogot alapítottak a felperesek tulajdonait képező ingatlanokra.

Felperesek fizetési kötelezettségüknek a kölcsönszerződés alapján maradéktalanul nem tettek eleget, ezért a hitelező közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal a kölcsönszerződést 2016-ban felmondta és 2018-ban végrehajtási eljárást indított az adósokkal szemben.

Felperes adósok keresetükben az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses kikötés tisztességtelensége miatt a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását, jogkövetkezményként pedig a szerződés érvényessé nyilvánítását 20%-os árfolyamkockázat viselése mellett és az alperes kötelezését az elszámolás alapján több, mint 10 millió forint megfizetésére kérték. Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult.

Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy a felek között létrejött kölcsönszerződés érvénytelen és a szerződést érvényessé nyilvánította azzal, hogy adósok az árfolyamkockázatot 180 HUF/CHF árfolyamig kötelesek viselni. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A jogerős ítélet indokolása szerint a másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság álláspontjával az árfolyamkockázati tájékoztató megfelelősége vonatkozásában, azonban nem osztotta az elsőfokú ítélet indokait abban a tekintetben, hogy az I. rendű felperes által alá nem írt árfolyamkockázati tájékoztató a II. rendű felperes vonatkozásában is azt eredményezné, hogy ő sem kapott az árfolyamkockázatról igazolható módon tájékoztatást.

Az alperes Sberbank Magyarország. Zrt. fellebbezése és a felperes adósok csatlakozó fellebbezése folytán a másodfokon eljáró bíróság az elsőfok ítéletét részben megváltoztatta, és a keresetet a II. rendű felperes vonatkozásában elutasította, egyebekben helybenhagyta.

A másodfokú ítélet ellen a II. rendű alperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését kérte a keresetet elutasító részében, egyben az elsőfokú bíróság ítéletének közbenső ítéletként történő helybenhagyásával.

A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem jogszabályi keretei között vizsgálta és azt az ott megjelölt okokból jogszabálysértőnek találta. Megállapítása szerint a vizsgált szerződéses kikötések az árfolyamkockázat mibenlétére és összefüggéseire nézve, értékelhető tartalmi elemet egyáltalán nem tartalmaznak. A II. rendű felperes által aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat szövegezése alapján a fogyasztó nem került abba a helyzetbe, hogy értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt gazdasági következményeit is. A szerződéshez tartozó általános szerződési feltételek szabályozási megoldásai sem felelnek meg az átláthatóság követelményének, nem tekinthetőek világosnak és egyértelműnek. Mindezekből következően a II. rendű felperesnél is megállapítható a szerződés árfolyamkockázat viselését szabályozó általános szerződési feltételek tisztességtelensége és emiatt a perbeli szerződés érvénytelensége.

A Kúria tehát a jogerős határozatot a felülvizsgálati kérelemmel érintett részében hatályon kívül kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság határozatát – a kivételek mellett – közbenső ítéletként helybenhagyta. A kereset összegszerűségére folytatódó eljárásban az elsőfokú bíróságnak elsőként fel kell hívnia a felpereseket a keresetük számszaki pontosítására, majd pedig az alperest erre vonatkozó ellenkérelmének előterjesztésére. A lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként hozható döntés a kereset összegszerűségére kiterjedően annak megalapozottságáról.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.