Kúria, UniCredit Bank/EOS Faktor, érvénytelen szerződés, Gfv.VI.30.366/2021/12. dr. Madari Tibor

A Kúria döntése értelmében az UniCredit Bank Hungary Zrt. perbeli deviza alapú kölcsönszerződése érvénytelen.

Felperes adós 2008-ban az UniCredit bank Hungary Zrt-vel (I. rendű alperes) lakásfelújítás céljából szabadfelhasználású deviza alapú, közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződést kötött. A szerződés devizaneme svájci frank, a hitelkeret összege 20.526,86 CHF, a jóváhagyott forint összeg 3.000.000 forint volt. Az I. rendű alperes 2018-ban a kölcsönszerződést felmondta, a felmondásban a felperes lejárt tőketartozását 3.645.542 forintban, fennálló összes tartozását 4.208.834 forintban határozta meg. A per során az I. rendű alperes a kölcsönszerződésből eredő követelését a II. rendű alperesre az EOS FAktor Zrt-re engedményezte.

Felperes keresetében – többek között – a szerződés érvénytelenségére hivatkozott, az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás elégtelensége miatt, alperesek pedig a kereset elutasítását kérték. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, mely ellen felperes nyújtott be fellebbezést. A másodfokon eljáró bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A felperes a felülvizsgálati kérelmében – tartalma szerint – a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a keresetének helyt adó határozat hozatalát, másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. Az I. rendű alperes felülvizsgálati ellenkérelmében és annak kiegészítésében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte. A II. rendű alperes felülvizsgálati ellenkérelmet nem terjesztett elő.

A Kúria a jogerős ítéletet meghatározott keretek között vizsgálta és azt az rPtk. 209. § (1) bekezdésébe ütközés miatt jogszabálysértőnek találta. A Kúria nem értett egyet az eljárt bíróságok azon egyező álláspontjával, amely szerint az I. rendű alperes által a kockázatfeltáró nyilatkozatban nyújtott tájékoztatás megfelelt a magyar jog és a 93/13/EGK irányelv rendelkezései, továbbá ezek bírói gyakorlata által kimunkált követelményrendszernek.

A Kúria leszögezte, hogy ha a nemzeti legfelsőbb bíróságok a szerződési feltételek tisztességtelen jellegének értékelésére szolgáló bizonyos kritériumokat dolgoznak ki, amelyeket az alsóbb fokú bíróságoknak de facto be kell tartaniuk, vagy amelyek alkalmazása kötelező a számukra, akkor ez összeegyeztethető a 93/13/EGK irányelvvel, ha az így használt kritériumok képesek hatékony jogorvoslatot nyújtani a fogyasztónak, és az alsóbb fokú bíróságokat ez nem korlátozza az előzetes döntéshozatali kérdéseik EUB elé terjesztésében. Ennek következtében „[58] A 2/2014. PJE határozatban írtak értelmében, ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés érvénytelen.” A Kúria egyértelmű joggyakorlata szerint nem felel meg a tisztességes tájékoztatás követelményének az, ha a szerződés különböző rendelkezéseiből csak kikövetkeztethető az árfolyamkockázat fogyasztóra gyakorolt gazdasági következménye, mely megállapítás igaz a kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmára is.

A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és a Gfv.VI.30.366/2021/12. számú közbenső ítéletével a kölcsönszerződés érvénytelenségét állapította meg. Az elsőfokú bíróságnak a folytatódó eljárásban érdemben kell vizsgálnia a felperesnek az árfolyamkockázat tisztességtelensége miatt érvénytelen szerződéssel kapcsolatban előterjesztett jogkövetkezmények levonása iránti kereseti kérelmét.

A döntés elvi tartalma

[72]  Nem megfelelő a tájékoztatás akkor, ha abból világosan és egyértelműen nem ismerhetők fel az árfolyamkockázat gazdasági következményei.

Az adóst a perben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte.
www.madari.hu
E-mail: madari@madari.hu

A KÚRIA ítélete letölthető ITT – Gfv.VI.30.366/2021/12. UniCredit. dr. Madari Tibor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.