Erste Autó/EOS Faktor kereset elutasítás, 15.P.50.275/2021/28-I., jogerős, dr. Lajos Sándor

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a felperes EOS Faktor Zrt. keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

A felperes jogelődje az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. és I. és II. rendű alperes adósok között 2008-ban svájci frank alapú hitel- és opciós szerződés jött létre személygépkocsi vásárlás céllal, mely szerződést 2009-ben egy alkalommal módosítottak. Alperesek a fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, ezért a hitelező a szerződést 2013.03.19. napján azonnali hatállyal felmondta.

Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. 2012. december 31. napján beolvadt az Erste Bank Zrt-be, aki 2015-ben a DH törvényeknek megfelelően elszámolt az alperesekkel. Az Erste Bank Zrt. az EOS Faktor Zrt-vel 2015.06.09-én engedményezési szerződést kötöttek, melynek keretében a per tárgyát képező követelés is engedményezésre került, melyről alperesek tájékoztatása is megtörtént.

Felperes fizetési felszólítást küldött 2015.08.04. napján, mely 2015.09.03. napon szabályszerűen kézbesítésre került. Felperes ezután 2020. november 23-án fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett közjegyző előtt, mely alperesek ellentmondása folytán perré alakult.

Felperes módosított keresetében kérte a bíróságtól alpereseket kötelezni a fennálló – részletesen megadott – tartozás megfizetésére, alperesek a kereset elutasítását kérték elévülésre való hivatkozással.

A bíróság megállapította, hogy az elévülés kezdete 2015.09.04. napja volt és bár a felperesi állítás szerint ezt követően is küldött fizetési felszólítást az alperesek részére, azok postára adását vagy adósok általi átvételét nem tudta igazolni, ezért a 2020. november 23-án indított fizetési meghagyásos eljárás az első cselekmény, mely az elévülés megszakítására alkalmas esemény volt. Ezek alapján a bíróság megállapította, hogy a követelés elévült, az bírósági úton nem érvényesíthető, ezért a kereseti kérelmet elutasította.

Ezek alapján a bíróság megállapította, hogy a követelés elévült, az bírósági úton nem érvényesíthető, ezért a kereseti kérelmet elutasította.

Ugyanígy elutasításra került a felperes azon kérelme, hogy felperesi jogelőddel való engedményezési szerződést módosíthassa aszerint, hogy a perben gyakorolhassa a felperesi jogelőd teljeskörű jogait és érvényessé nyilvánítással is élhessen. Alperesi jogi képviselő előadása folytán a bíróság elismerte, hogy ennek a felperesi kérelemnek az elévülés megállapítása után már egyébként sincs relevanciája, de rámutatott arra is, hogy a perkoncentráció elvét sértené, ha a felperes a már folyamatban lévő perben kívánná módosítani a már évekkel ezelőtt megkötött szerződéseket.

[50] „A perkoncentráció a Pp. egyik kiemelt jogalkotói célkitűzése. Azt célozza, hogy a felek közötti jogvita mibenléte minél korábban tisztázódjon, és a bíróság számára az ítélet meghozatalához szükséges valamennyi tény és bizonyíték a lehető legkorábban rendelkezésre álljon, azaz a jogvita anyagi jogi és eljárásjogi keretei minél korábban rögzüljenek. Ez az elvárás mind a bíróságtól, mind a felektől a korábbiaktól részben eltérő szerepfelfogást kíván, és bár a törvény mind alapelvi szinten, mind tételes jogi szabályai körében is kifejezésre juttatja ezeket az elvárásokat, a perkoncentráció elvét annak fontossága és újszerűsége miatt a törvényalkotó indokoltnak látta önálló alapelvként megjeleníteni. A perkoncentrációnak, ahhoz, hogy érvényesülni tudjon, a polgári per egészét át kell hatnia, a per szerkezetében, a felek kifejezett jóhiszemű pervitelében is meg kell jelennie.”

A bíróság alperesi képviselő kifogásait figyelembe véve rámutatott arra is, hogy egyébként a felperes engedményezéssel szerzett jogok alapján nem jogosult szerződés érvényessé nyilvánítás iránti kérelmet előterjeszteni.

Az ítélet fellebbezés hiányában elsőfon jogerőre emelkedett.

Adósokat dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség:  06 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 15.P.50.275/2021/28-I. Erste/EOS ker.elut. dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.