ELLA/AXA/OTP/OTP Faktoring, jelzálogjog törlése, 8.P.21.122/2022/9. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Gödöllői Járásbíróság ítéletével elrendelte az adósok ingatlanára bejegyzett jelzálogjog törlését.

A bíróság által megállapított tényállás alapján az ELLA Bank és az alperesek, mint adósok 2007-ben közjegyzői okiratba foglaltan, CHF alapú, önálló zálogjog alapításával kölcsönszerződést kötöttek. A szerződés 2013-ban felmondásra került, a követelés 2013. július 18-dikán lejárt. A felperes OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. 2019. január 19-dikén terjesztett elő közjegyző előtt, végrehajtás kiállítása iránti kérelmet alperesekkel szemben, egyúttal kérte a jogutódlás megállapítását (Ella- AXA -OTP – OTP Faktoring). Mivel a követelés esedékességétől fogva 5 évig nem történt olyan végrehajtási cselekmény, mely a végrehajtási jog elévülését megszakította volna, ezért a végrehajtási jog 2018. július 19-én elévült. Ez alapján a Gödöllői Járásbíróság 2022. április 5. napján kelt 8.P.21.367/2021/26. számú jogerős ítéletével a végrehajtási eljárásokat megszüntette.

A felperes módosított keresetében kérte az I. rendű alperest, mint zálogkötelezettet annak tűrésére, hogy a keresetben megjelölt követelések erejéig a zálogtárgyból való kielégítést keressen és a II. és III. rendű – haszonélvező – alpereseket ennek tűrésére kérte kötelezni. Alperesek érdemi ellenkérelmükben a kereset elutasítást kérték hivatkozva a zálógjog érvényesíthetőségének elévülésére és viszontkeresetet terjesztettek elő, melyben kérték az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlésének elrendelését és ennek felperes tűrésére való kötelezését. Felperes a viszontkeresettel szembeni módosított ellenkérelmében a viszontkereset teljesítését elismerte és tekintettel a korábbi elévülést kimondó ítéletre a felperes a keresetétől elállt. Alperesek a felperesi elálláshoz nem járultak hozzá, ezért a bíróság a keresetről érdemben határozott.

A bíróság megállapította, hogy a korábbi ítélet a végrehajtási eljárásokat a perbeli kölcsön- és zálogszerződés adósaival szemben a végrehajtási jog elévülésére hivatkozással megszüntette, ezért az adósokkal szembeni elévüléssel a zálogjogból való kielégítésre való jog elévülése is bekövetkezett. Erre figyelemmel a felperes az elévült kölcsönszerződés alapján fennálló követelését az I. rendű alperessel, mint az ingatlan tulajdonosával szemben nem érvényesítheti. Mindezek alapján a bíróság a keresetet elutasította. A viszontkeresetet a felperes az ellenkérelem módosításában elismerte, melyre figyelemmel a bíróság egyszerűsített indokolást tartalmazó ítéletet hozott, melyben elrendelte a perbeli ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlését és ennek tűrésére kötelezte a felperest.

Adósokat a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – jelzálogjog törlése, 8.P.21.122/2022/9. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.