AEGON/Intrum érvényteleség, érvényessé nyilvánítás, 22.P.20.20.273/2021/43. jogerős, dr. Lajos Sándor

A Budapest Környéki Törvényszék rész- és közbenső ítéletében megállapította a perbeli kölcsönszerződés érvénytelenségét, egyúttal érvényessé nyilvánította a szerződés egy adott pontjának, valamint a kockázatfeltáró nyilatkozat mellőzésével. Az ítélet jogerős.

Az I. és II. rendű felperesek és az AEGON Magyarország Hitel Zrt. 2007-ben jelzálogjoggal biztosított deviza alapú, szabadfelhasználású kölcsönszerződést kötöttek. Adósok a fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, ezért a szerződés felmondásra került. A hitelező 2020-as évben való megszűnése folytán a jogutódja az Intrum Hitel Zrt. lett, aki ennek folytán a perbe belépett. Az I. rendű felperes elhalálozása folytán jogutódja egyenlő arányban a II., III., IV. rendű felperesek lettek.

Felperesek keresete elsődlegesen a szerződés létre nem jöttségére, míg másodlagos kérelme az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás elégtelenségének következményeként az érvénytelenség megállapítására és a szerződés visszamenőleges hatállyal való érvényessé nyilvánítására vonatkozott. Alperes a kereset elutasítását kérte.

A felperesek keresetét a bíróság részben megalapozottnak találta. Az elsődleges kérelem elutasításra, míg a másodlagos kérelem tekintetében rész- és közbenső ítéletet hozott.

A bíróság megállapította, hogy a kockázatfeltáró nyilatkozat és a szerződés tartalma nem felelt meg a jogszabályok, a Kúria 2/2014. számú polgári jogegységi határozatának, a bírói gyakorlat által megfogalmazott követelményeknek, az Európai Unió Bíróságának egyes ítéleteiben megállapítottaknak, továbbá a 93/13. irányelv előírásainak sem.

A bíróság álláspontja szerint nincs perdöntőntő jelentősége annak sem, hogy az adósok a szerződéskötést megelőzően megkapták a kockázatfeltáró nyilatkozatot, hiszen a 2/2012 (XII.10) PK vélemény alapján a fogyasztótól is elvárt, hogy tájékozódjon és felvilágosítást kérjen az ügyletről annak megkötését megelőzően, azonban ennek az elmulasztásának csak akkor lenne jelentősége, ha a kapott tájékoztatás egyébként tisztességes tartalmú lenne.

A bíróság szerint a tanúk meghallgatása sem volt indokolt, mivel a rHpt. az írásbeliség követelményét fogalmazza meg, ezért a megfelelő tájékoztatásnak okiratokban kell megtörténnie, így nincs relevanciája a tanúk által esetlegesen feltárható szóbeli tájékoztatás megfelelőségének avagy hiányosságának.

A bíróság megállapítása szerint az adósok a szerződéskötéskor kapott tájékoztatások alapján tehát nem tudták felméri az általuk vállalt kockázat gazdasági következményeit, nem kaptak elegendő információt ahhoz, hogy az árfolyam olyan súlyos és jelentős mértékben változhat, amely fizetésképtelenséghez is vezethet, így az erre vonatkozó szerződéses rendelkezések tisztességtelenek, ami a szerződés érvénytelenségét eredményezi.

Felperesi kérelemre a szerződést a bíróság érvényesség nyilvánította és az összegszerűség körében – figyelemmel arra, hogy jelen ügyre is iránymutatást adható az Európai Bíróság előtt a C-705/21. számú előzetes döntéshozatali eljárás még folyamatban van – nem hozott döntést, csupán a jogalap körében határozott.

Felpereseket dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: +36 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 22.P.20.20.273/2021/43. jogerős, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.