CIB Credit/Defactoring, érvénytelen szerződés, 9.Pf.20.026/2023/7., jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Balassagyarmati Törvényszék 9.Pf.20.026/2023/7. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, mely a CIB Credit Zrt. szerződésének érvénytelenségét mondta ki.

Az alperes adós 2007-ben kölcsönszerződést kötött a felperes Defactoring Zrt. jogelődjével, a CIB Credit Zrt-vel gépjárművásárlási céllal. A kölcsönt nyújtó bank 2010-ben beolvadás útján megszűnt, jogutódjává a CIB Lízing Zrt. vált, aki szerződést 2016-ban azonnali hatállyal felmondta és 2017-ben az adóssal szemben fennálló – 4.381.551 Ft – követelését a felperes Defactoring Zrt-re engedményezte. A felperes 2020-ban fizetési meghagyásos eljárásban 270 ezer forint követelést kívánt érvényesíteni, úgy, hogy a fennmaradó követelésre jogfenntartással élt. Ez a fizetési meghagyás az alperes ellentmondásának hiányában jogerőre emelkedett.

A felperes jelen kereseti kérelmében 4.094.447.- forint tőke és járulékai megfizetésére kérte az alperes kötelezését. Álláspontja szerint a jogerős fizetési meghagyás miatt alperes adós a jogalapot érintő kifogásokra, úgy mint a szerződés érvénytelensége semmilyen jogcímen nem hivatkozhat, azt már ítélt dolognak kell tekintetni és kizárólag az összegszerűséget vitathatja. Az alperes a kereset elutasítását kérte és előadta, hogy álláspontja szerint az alapul szolgáló kölcsönszerződés érvénytelen.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét alaptalannak találta. Vizsgálatában megállapította, hogy a közjegyző eljárása nem minősül peres eljárásnak, hiszen a fizetési meghagyást annak tartalmi vizsgálata nélkül automatikusan bocsátja ki, nem vizsgálva a követelés jogalapját, ezért a jogerős fizetési meghagyásban érvényesített részkövetelés adós általi elismerése nem jelenti azt, hogy nem is vitatja annak jogalapját.
Az alperes számos érvénytelenségi hivatkozását vizsgálva az elsőfokú bíróság annak tulajdonított jelentőséget, hogy a szerződés nem tartalmazta az ügyleti kamat éves százalékban kifejezett mértékét továbbá, hogy a bank nem adott megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázat tekintetében, ezért ezen tisztességtelen kikötés miatt a szerződés teljes egészének érvénytelenségét állapította meg.

Az elsőfokú ítélet ellen a felperes nyújtott be fellebbezést, melyben elsődlegesen a járásbíróság ítéletének a megváltoztatását és az alperes kereseti kérelem szerinti marasztalását kérte. Másodlagosan pedig az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését és a járásbíróságnak új határozat hozatalára utasítását indítványozta. Az alperes fellebbezési ellenérelme az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyására irányult.

A törvényszék az iratok felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a felperes fellebbezése nem alapos.

Ítéletében kiemelte: „A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 6/2022. Jogegységi Határozata (JPE.III.60.027/2022/15. szám) szerint, ha a fél az anyagi jogból eredő követelésének csak egy részét érvényesíti, az ítélet jogereje nem terjed ki a nem érvényesített követelésrészre. A még nem érvényesített követelés részre újonnan megindított perben vizsgálhatók a keresettel érvényesített jog érdemben el nem bírált anyagi jogi feltételei.” (9.Pf.20.026/2023/7. [8])

A Balassagyarmati Törvényszék döntése értelmében az elsőfokú bíróság a tényállást a jogvita eldöntése érdekében a szükséges mértékben feltárta, döntése megfelel az alkalmazandó és az általa is helyesen alkalmazott jogszabályi rendelkezéseknek, ezért az elsőfokú bíróság ítéletét, annak helyes indokaira is tekintettel helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 9.Pf.20.026/2023/7. CIB Credit érvénytelen, Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.